Jour- och familjehem

JOUR- OCH FAMILJEHEM
Ett uppdrag som jour- och familjehem hos MaFamilia innebär att ta emot barn och ungdomar i sitt eget hem.
Många familjer kanske redan har haft uppdrag och är därmed utredda. Hur det än förhåller sig så utreder vi alltid familjer själva.
Vi känner dem därför ingående vilket är en förutsättning för att matcha dem mot den placerades behov.
När det gäller ensamkommande barn och ungdomar så har en del familjer även de utländsk bakgrund och MaFamilia AB kan därför tillgodose språkkompetens utifrån den placerandes behov.

Barnet behöver oftast placeras samma dag som socialtjänsten ringer. Längden på placeringstiden kan växla mellan ett par dagar till flera år. Det är viktig att det finns gott om tid samt att familjens sociala situation är stabil.

Vi brukar säga att det måste finnas ett känslomässigt överskott hos dem som arbetar med familjehemsvård. Med det menar vi att man behöver ha både empati och stort engagemang. Det är viktigt att alla familjemedlemmar är överens om att vilja ta emot en person till i familjen.

Det ställs inga formella krav för att bli ett jourhem. Utbildningar tillgodoses kostnadsfritt genom MaFamilia AB.
Det är viktigt att blivande jour- och familjehemsföräldrar har en stabil social situation och en sund samt normal ekonomi. Man skall ha ett levande intresse för att hjälpa.
Konsulenterna stöttar och arbetsleder familjerna samt samarbetar med socialtjänsten under placeringen, bl.a. genom regelbundna uppföljningsmöten.

HUR BLIR MAN ETT FAMILJEHEM/ JOURHEM?
Den första kontakten med MaFamilia innebär att ansvarig personal kommer på ett besök för en intervju med familjen. Hela familjen bör vara hemma vid besöket för att vi skall få en helhetsbild av er som familj. Därefter får båda parter tid för att tänka igen om det känns rätt att gå vidare i kontakten.

Vid ett eventuellt samarbete begär vi av er att följande registerutdrag lämnas in till oss i oöppnade kuvert. 

  • Polisen – Belastnings- och misstankeregistret
  • Socialregistret – inhämtas från den kommun, eller stadsdel, ni bor i
  • Skuldfrihetsintyg – inhämtas från kronofogdemyndigheten

UTBILDNING
Alla jour- och familjehem erhåller utbildningar från legitimerad psykolog inom bl.a. trauma, PTSD och KBT.

ERSÄTTNING
Att vara jour- och familjehem handlar i första hand om att hjälpa någon som behöver en trygg och stabil tillvaro. Naturligtvis utgår en ersättning vid en placering. Ersättningen är uppdelad i två delar, arvode/lön och omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför så som mat, hygienartiklar, telefon, milersättning, m.m. Omkostnadsersättningen beskattas inte, den är varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande. Arvodesersättningen är lön för det uppdrag ni utför. Arvodet som beskattas är sjukpenninggrundande men berättigar inte till tjänstepension. Uppdraget berättigar inte till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.