Vår verksamhet

KÄRLEKSFULLA, TRYGGA OCH TYDLIGA VUXNA

Jour- och familjehemmen är utredda utav handläggare med utbildning i Kälvestenmetoden. Vi tillhandahåller skriftliga utredningar som kan användas som grund för socialtjänstens självständiga bedömning och beslut. Våra familjer förekommer inte i belastnings och misstankeregister, socialregister och kronofogden. Registerutdragen är kontinuerligt uppdaterade.

Barn som placeras i familjehem har olika behov och därför kan familjehemmen se olika ut. Att det finns gott om tid och att familjens sociala situation är stabil är viktigt när man är familjehem.Gemensamt för barnen är att de behöver en eller två kärleksfulla, trygga och tydliga vuxna som har värme, tålamod och förmåga att sätta gränser. Att våra familjer har den förmågan. Konstellationen kan i familjehemmet se olika ut. Familjehemmet kan bo på landet eller i stan, bara ni har ett rum ledigt. För en del barn kan det vara positivt om det redan finns barn i familjen. Det placerade barnet behöver goda förebilder i den nya familjen, både i vuxna och barn.

Det måste finnas ett känslomässigt överskott hos dem som arbetar med familjehemsvård. Med det menar vi att man behöver ha både empati och stort engagemang i barnet, men också i deras familj och övriga nätverk.

UTBILDNING

Våra jour- och familjehem utbildas i:

 • Orientering i trauma,  PTSD-diagnos, krigs- och flykrelaterade trauman. Symptom/yttringar, andra svårigheter som samspelar med trauma.
 • Anknytningsperspektivet för att förstå separationens betydelse, öka förståelsen i det egna bemötandet och relationen med den unga flyktingen.
 • Det kulturöverskridande samtalet. Att mötas över olika kulturer. Samtalsmetodik. Att främja kommunikation.  Att arbeta med tolk.
 • Processer som kan uppstå i relationen med den unge ensamkommande. Att hålla sin vuxenroll och sin "professionalitet".
 • Metoder och ”verktyg” från KBT och ACT (”tredje vågens KBT”)

HUR VI ARBETAR

 • Handledning i jourhem/familjehem varannan vecka
 • Samtal med barnen utanför hemmet varannan vecka
 • Fritidsaktiviteter med barnen
 • Jourtelefon till de placerade barnen och familjen
 • Skriftlig månadsrapportering till socialtjänsten enligt BBIC
 • Behjälplig med upprättande av vård- och genomförandeplanen
 • Stöd och hjälp i form av fortsatt stödkontakt efter avslutad placering

Vid behov erbjuder vi de placerade barnen följande

 • Psykologsamtal
 • Trauma releasing exercise (T.R.E)
 • Juridisk expertis
 • Advokat
 • Hjälplärare
 • Kiropraktor
 • RePulse (impulskontrollprogram)
 • Neuropsykiatriskt bedömningssamtal
 • Mafamilia ansvarar för att neuropsykiatrisk utredning kan genomföras utan väntetid

TILLSYN OCH DOKUMENTATION

 • Varje vecka dokumenteras barnets utveckling utifrån befintlig vård- och genomförandeplan
 • Varje månad erhåller socialtjänsten en rapport utifrån BBIC
 • Var tredje månad dokumenteras hur insatserna utifrån genomförandeplanen har fungerat och i vilken omfattning målen har uppnåtts (i samverkan med barnen och hemmet)

SKOLA OCH UTBILDNING

 • Familjehemskonsulenten arbetar för att ungdomarna snabbt kommer ut i skolvärlden och erbjuds utbildning
 • Familjehemskonsulenten kan vid behov hjälpa till med sommarjobb och praktik
 • Ungdomen erhåller läxhjälp vid behov av privat lärare
 • Familjehemskonsulenten kan vid behov initiera samverkansmöten samt andra insatser såsom möjlighet till övningskörning.